Zanka

Prof. Dr. Gazi Özdemir


Prof. Dr. Gazi Özdemir

Şeytanla ilgili diğer konular başlıca şunlardır:

 

Konuya kaldığım yerden devam ediyorum.

 • Şeytanın insanın düşmanı olduğu Yasin-60, Fatır-6, Taha-117, Zuhruf-62, Kehf-50, Bakara-208’nci ayetlerde de vurgulanmıştır.

Yasin-60. Ve Allah onlara; "Ey Âdem’in çocukları! Şeytan’ın sizin apaçık düşmanınız olduğu konusunda sizi uyarmış ve ona uymayacağınıza /tapmayacağınıza /kulu olmayacağınıza dair sizinle anlaşma da yapmamış mıydım?"

 • Müminun-98 ve A’raf-200 ncü ayetlerde, Şeytanın vesvesesinden korunmak amacıyla dua edilmesi önerilmektedir.

A’raf-200. Eğer şeytan Sende uyanacak olumsuz bir düşünceye vesvese vermeye başlarsa hemen Allah’ım, kovulmuş şeytandan koru/”euzubillahi mineşşeytanır reciym” de. Çünkü Allah her şeyi işitendir ve her şeyi bilendir.

 • Şeytan, şu beşerlere etkisizdir:
  •  Mümin olana

A’raf-202. Şeytanlar ise, ancak art niyetli ve olumsuz düşünceleri devam ettirenleri dostları /kardeşleri edinip istedikleri azgınlığa sürüklerler ve onların yakalarını da hiç bırakmazlar.

Sebe-21. Aslında İblis ve şeytanın insanlar üzerine doğrudan hiçbir etkisi ve yönlendirme güçleri yoktur. Ancak Biz, ahrete iman eden ile, ondan kuşku duyanı ayırt edip bilelim diye şeytana böyle olumsuz düşüncede olanları kandırabilme fırsatı vermişizdir, ki gerçek niyetleri iyice ortaya çıksın. Senin Rabbin her şeyi gözetip, koruyandır ve iyi niyetlileri de İblis’ten korur.

Demek ki şeytan, insanların imanlarının gerçekliğini belirleme ve pekiştirme veya zayıflatmada zıtlığın olumsuz tarafında görevli bir sınav aracı olmaktadır diyebiliriz. Böyle bir vurgu Hac-53 ncü ayette de yapılmıştır.

 • Sadece Allah’a kulluk edene ve Muhsin olana

Hicr-39-40. İblis de "Rabbim, beni huzurundan kovduğun için, müsaade et ben de insanlara yaşadıkları yeri süslü göstereyim ve yapmakta oldukları ve yapmaya niyetlendikleri olumsuz işleri cazip göste­reyim ve çoğunu Senin yolundan saptırayım. Ancak onlardan sadece Sana içtenlikle ibad /kulluk edenlere ve kendini arındıranlara /muhlislere gücüm yetmesin" deyince,

 •   İman edip sadece Rablerine tevekkül edene

     Nahl-99. Çünkü şeytan, iman edip Rablerine tevekkül edenlere /güvenenlere hiçbir güç yetiremez.

 •   İmanlı ilim sahiplerine

     Hac-54. Şeytanın vesveselerinin birer sınav aracı olduğunu bilen ilim sahipleri ise, şeytanın vereceği vesveselerine kanmayıp Kur'an'ın, Rablerinden gelen bir gerçek olduğuna iman ederler ve kalplerinde herhangi bir huzursuzluk da hissetmezler.

 • Şeytan, israf edenlerin dostudur /velisidir

İsra-27. Zira gereksiz yere saçıp savuranlar /israf edenler şeytanların dostlarıdır /kardeşidirler ve şeytan da Rabbine karşı nankörlük etmiş ve küfre sapmış olandır.   

 • Şeytan, içten iman etmeyenin dostudur /velisidir

A’raf-27…. Biz, şeytanları, inanmayan /iman etmeyen kimselerin dostları /evliyası /velileri yaptık.

 • Şeytan, şirk koşan ve riyakarın dostudur /velisidir

Nahl-63…..Şeytan, o gün de, bugün de şirk koşanların, riyakâr ve iman etmeyenlerin dostudur /velisidir.

 • Şeytan’a uyanların buluşma yeri Cehennem’dir

Hicr-43. Şunu da iyice bil ki Cehennem, sana uyanların tümünün buluşma yeri olacaktır.

 • İlk gökyüzü, yıldızlar aracılığı ile şeytanların verebileceği zarardan korunmuştur

Saffat-6. Biz Dünya semasını /gökyüzünü, yıldızlarla /gezegenlerle süsledik, 7. Ve onu asileşmiş /hastalanmış olan şeytanlardan, müdahalelerinden koruduk ve koruyoruz.

Saffat-10’ncu ayette ise zarar verme yönünde ısrarcı olurlarsa imha edildikleri belirtilmiştir.

Saffat-10. Israr edecek olurlarsa da, hemen kor­kunç bir ışık /alev onları delik deşik eder.

 • Gizli işleri ve gizli toplantıları kollar

Mücadile- 10. Gizli işler ve gizli toplantılar, iman edenleri huzursuz edeceği için, şeytanın tercih edip değerlendirdiği yerlerdir.  

 • Her peygambere de musallat olmuştur

Hac-52. Ey Peygamber! Senden önce gönderdiğimiz hiçbir resul ve nebi yoktur ki, bir şeyi gönüllerinden geçirdikleri za­man /düşündükleri zaman, şeytan onların olumsuz nefsleriyle ilgili düşüncelerini benimsemeleri için vesvese vermiş olmasın.

 • Merhametsiz ve zulme sapmışı belirlemede sınav aracıdır

Hac-53. Şunu iyice bilin ki, şeytanın vesvesesi, kalplerinde hastalık bulunan ve kalpleri ka­tılş /merhametsiz olup, olumsuz nefslerine yönelik düşünceleri ağır basanları belirlemek üzere kullanılan bir sınav aracıdır. Çünkü zulme sapmış olanlar, bu gerçeği red eder ve olumsuzluklarını, kendi iradeleri ile vermiş oldukları kararları olarak görmez ve şeytana yükleyip suçu ona atarlar ve kendilerini suçlamadıkları için de olumsuzluklarına devam edip dururlar.

 •  Kur’an indirilirken, şeytanların müdahalesinden korunmuştur

Hicr-9. Şüpheniz de olmasın ki, zikri /Kur'an'ı Biz, evet Biz indirdik ve onu indirirken ko­rumakta olan da elbette yine Biz'leriz.

Hicr-18. Şeytanlardan kulak kabartarak Kur'an'dan ve ilahî idarecilerin düşüncelerinden bilgi hırsızlığı yapmaya kalkışana ise, parlak bir alev musallat ettik ve engelledik.

Şuara-210. Ey insanlar! Şunu iyice bilin ki, Kur’an'ı şeytanlar indirmediler. 211. Şeytanların bunu yapacak ne becerileri, ne de güçleri var. 212. Ayrıca onların vahyi dinlemeleri de engellenmiştir.

Burada bahsedilen, Kur'an'ın indirilirken şeytanların müdahalesinden korunmuş olduğudur. Sonraki korunması sorumluluğunun ise artık bizzat insanlarda olacağını düşünüyorum. İşte bu korumayı Hz. Muhammed, her biri birer kasa gibi olan hafızlara Kur'an'ı ezberletmesi ile sağlamıştır. Ki bu ilk hafızlar, bir nevi Kur'an'ın muhafızları demektir.

 • İnsan da şeytan gibi olabilir

Nas-1-4. Ya Muhammed! “Ben, insanın içindeki sinsi ve olumsuz vesveselerin /düşüncelerin /nefslerin ve bunları kullanıp destekleyen /fısıldayarak kandırmaya uğraşan şeytan ve şeytan gibi olan kişilerin şerrinden /zararından, insanların sahibi /yöneticisi ve tek ilahı olan Rabbe sığınırım”. 5-6 “Ki o görünmeyen şeytan /hasta olan Cin ve görünen şeytanlaşmış insanlar, insanların zihinlerinde başlayan olumsuz düşüncelerine musallat olurlar ve vesveselendirip olumsuzluklara iyice sapsınlar diye yönlendirici /kabul ettirici fikirler fısıldayıp kandırmaya çalışırlar” diyerek dua et. 

 •   Şeytan’a uyanlar /ona kul olanlar, Allah katında en kötü durumda olacaklardır

Hac-3. Anlattığımız bu gerçeklerimize rağmen, yine de insanlardan bazıları var ki, hiçbir bilgisi olmadığı Allah hak­kında şüphe duyuyor ve varlığı hakkında durmadan tartışıyorlar ve zaten hasta olan her şeytanın pinden gidiyor ve ona kanıp duruyorlar.

 • Cin neslinde Müslüman /tek Allah’a iman eden ve etmeyen de var

Cin-14. "Biz Cin'ler arasında Müslümanlar /Allah'a içtenlikle teslimiyet gösterip muhkem /değişmez amaç buyruklarına uyanlarımız da var, hak yoldan sapanlarımız da. Bunlardan Allah’a içtenlikle teslim olanlar, doğru ile yanlış yolu ayırt etmişler ve mutlu sona /Cennete ulaşacaklar demektir".

 • Cinler susuz ve nimetleri kısıtlı ortamda yaşamaktadırlar

Cin-14-15. Ey Cin toplumu! Şunu bilin ki, içinizden Allah'ın razı olmasını sağlayacak olan hak yoldan sapanlar Cehenneme odun olacaklardır. 16. Eğer yoldan sapan Cin'ler, Allah'ın razı olmasını sağlayacak olan dosdoğru yola girerlerse, onlara bol su ve bereketli nmetler veririz. 17. Ve bunlarla onları sınava da tabi tutarız. Her kim Rabbinin gerçeklerini bildirenden /zikirden /Kur'an'dan yüz çevirirse, onu çetin ve katlanarak artan bir azaba çarptırırız.  

 • Şeytan, Babil’lilerin armalarının sembollerindendir

Enbiya-82. Yine (inci çıkarmak üzere) dalgıçlık yapan ve bunun yanında inşaat işleri de gören şeytanları da onun emrine verdik. İsyankâr olmaları nedeniyle de onları Biz izliyor ve zarar vermesinler diye de denetliyorduk.

Ayette dalgıçlık ve inşaat işçiliği özellikleri olanların Hz. Süleyman’ın emrinde çalıştıkları ve şeytanı armalarında sembol olarak kullanan Babil’liler oldukları ileri sürülmektedir (İ. Eliaçık. Kur'an'a Giriş ve Öztürk M-Kur'an'ı Kerim Meali).

Başka bir yazımda şeytanın kullandığı taktiklere İnşallah değineceğim.

Olumlu amellerimiz ve içten iman oluşumuzla, inşallah şeytandan uzak kalırız.

NOT: NÖVAK Vakfımızın kitaplarının gelirleri ile Eskişehir Tıp Öğrencilerine burs veriyoruz. Özel günlerinizde kitaplardan alır veya hediye ederseniz bize destek olur ve öğrenci sayımız artar: "DİN VE BEYİN", "SON DAVET KUR'AN Tercümesi", "KUR’AN KADINI KORUYOR", "OKU! Konularına göre Kur'an ayetleri", "KUR'AN'IN KULU KÖLESİ MEVLȂNA", “TEVRAT VE İNCİL’DE ÖNCEKİ İSLAM”, “KUR’AN VE SON İSLAM”, “ALLAH İLE ANLAŞMAMIZ VAR” ve “ALLAH’TAN ALACAKLI OL”

 Bu içeriğe emoji ile tepki ver
1