Zanka

Prof. Dr. Gazi Özdemir


Prof. Dr. Gazi Özdemir

Asırlardır Kur'an ile ilgili açıklamaları hep başkalarının "Şöyle bir kitaptır, şu özellikleri vardır" şeklindeki söylediklerinden öğrenmeye çalışmışızdır. Ben bu sohbetimde, Kur’an hakkında insanların değil de Kur'an'ın kendisi için bildirdiklerini sıralayacağım ve Kur’an’ı kendisinden neye göre öğrendiğimi açıklamaya çalışacağım.

* Kur'an'ın aslı, Levh-i Mahfuz diye tanımlanan ilâhî ana kitaptadır

Abese-13. O’nun (Kur'an'ın) kaynağı /orijinal hali, katımızdaki sayfalarda /kitapta bulunmaktadır. 14. Tertemiz ve hiçbir olumsuzluk karışmamış /Mutahhar haliyle.

Buruc-22. O’nun aslı, katımızda, güvenilir Melek elçilerin elleriyle yazdıkları, tertemiz sayfalarda yani, korunmuş levhada /Levh-i Mahfuz’da bulunmaktadır.

Zuhruf-4. Gerçek şu ki, bu Kur'an'ın içeriği, yanımız­da bulunan yüce /Aliyy ve her şeyi içeren ana kitaptandır /Levh-i Mahfuz'dandır.

* Kur’an önceki vahiy kitaplarını doğrulayan bir kitaptır

Ahkaf-12. Halbuki biz Kur'an'dan önce de Musa'ya, Kitabı /Tevrat'ı bir yol gösterici ve bir rahmet olarak indirmiştik. Bu Kur'an'ı da öncekileri tasdik edici /Musaddık olarak ve anlaşılıp kabul edilsin diye apaçık ve kolay /arabiyyen bir kitap olarak indirdik ki, iman etmeyerek ve şirke saparak zulme düşenleri uyarsın ve güzel davrananları /Muhsin olanları da huzura kavuştursun /Büşra diye.

Şuara-196. Gerçek şu ki, sana indirdiğimiz Kur’an’daki bu bilgiler (muhkem – değişmez ana bilgiler) Senden önceki elçilerin kitaplarında da vardı ve o elçilerin kalbine de vahyi kendi ana dilleriyle indirmiştik.

Bu duruma göre Levh-i Mahfuz, peygamberlere indirilen sahifeler de dahil, bütün vahiy kitaplarındaki muhkem /değişmez ana kuralları bölümler halinde içeren ana kitap olmaktadır. Bu kitabın son bölümü de Kur'an'dır diye düşünüyorum.

* Bulunduğu alt Cennet bölümünde son bir fırsat verilerek tabi tutulduğu 2 sınavı kaybeden Adem'in Ruh'una, tekrar Dünya'ya gönderilmesine karar verilince, Evren Kitabı ve Allah'ın tek dini olan İslâm'a ilişkin muhkem /değişmez ana kuralların bulunduğu sahifeler şeklindeki ilk kitap olmak üzere 2 kitap yükleniyor ve böylece Dünya eğitimine gönderiliyor.

Bakara-31. Sonra canlı-cansız evrendeki tüm yaratmış olduklarının isimlerini /bilgilerini Âdem’e öğretti /belleğine yükledi.

Rahman-1. Rahman, 2. Önce Kur'an'ı öğretti, 3. Sonra insanı yarattı.

Ancak bu öğrenci Ruh, okul üniforması olarak insan vücudu giydirilip Dünya'ya bu ikilinin ortak ismi Beşer olarak doğunca, bu iki kitabı ve yaşamı sırasında bunların yanında, Allah ile yaptığı anlaşma ile sadık kalacağına söz verdiği diğer 5 konuyu da unutuyor. Yani Allah’ın tekliğini, İnsan nesli ve Din olarak İslam’ın tekliğini, şeytanın düşman olduğunu ve nefs derslerinden başarılı olmak için çaba göstereceğine dair verdiği sözü ve yaptığı anlaşmayı unutuyor.

Dünya okuluna eğitime gönderilmeden önce öğrenci Ruh ile İslam denilen tek dinin kurallarını içeren sahifelerden sonra kitap halinde Tevrat, İncil ve son kitap olarak da Kur’an, peygamber denilen ve özel yaratılıp özel olarak yetiştirilen tebliğci özel ilâhî görevliler  aracılığı ile indirilmişlerdir.

Kur’an’ın Hz. Muhammed tarafından bütün insanlara tebliğ edilmesinden itibaren, bütün Dünya genelinde doğmuş, doğmakta ve bugünden sonra da doğacak olan bütün insanlar İslam Fıtratında, yani İslam denen ve son olarak Kur’an’da bulunan din kurallarına yatkın olarak yaratılmaktadırlar. Bu bilgi Rum-30 ncu ayette verilmektedir.

Rum-30. Çünkü Allah, tüm insanları tek dini olan İslam'a /hanif dine uyumlu /fıtratlı ve onu seçebilme özelliğinde yaratmıştır. Allah'ın yarattığı insanın bu özelliğinde /fıtratında bir değişiklik, bir bozulma olmaz. Çünkü tüm zamanların dosdoğru tek dini budur. Fakat in­sanların çoğu bu gerçekleri bilmezler.

* Son Peygamber olan Hz. Muhammed'e Kur'an, Ramazan ayında ve Kadir gecesi indirilmeye başlanmıştır.

Kadr-1. Biz Kur’an’ı Kadir gecesinde /değerlendirme yapmayı uygun gördüğümüz bir gecede indirdik.

Bakara-185. Ramazan ayı, insanları doğruya yönlendirici /Hüda edici /hidayete erdirici, doğruyu yanlıştan ayırmanın apaçık ve muhkem /değişmez ana kurallarını içeren Kur'an'ın /Furkan'ın indirilmeye başlandığı aydır.

* Kur'an, doğruya yönlendirici yaşam kılavuzu olmasıyla bir Ramazan kitabı değil, yaşam boyu her durum ve vakitte okunacak bir kitaptır. Böylece de süslü bohçalara konup rafa kaldırılacak veya duvara asılacak bir süs kitabı değildir.

Nisa-103. Böylece seferde salâtı /sosyal yardımlaşma toplantısını ve Kur’an’ın yeni indirilen ayetlerini öğrenmeyi tamamladıktan sonra, Allah’ın bu bildirdiği mesajlarından öğrendiklerinizi artık tek başına ve ister ayakta ister yan yatarak, isterseniz oturarak tekrarlayıp iyice pekiştirin, üzerinde düşünün ve böylece de her an Allah’ı anmış olun.   

* Kur'an indirilirken Cin'lerin hastalanmış isyankârları olan şeytanların engellemeleri ve eklemelerinden korunmuştur.

Hicr-9. Şüpheniz de olmasın ki, zikri /Kur'an'ı Biz, evet Biz indirdik ve onu ko­rumakta olan da elbette yine Biz'leriz.

Saffat-8. Bu yüzden şeytanlar ne kadar uğraşsalar da Kur’an’ı bildiren Mele-il A'la'ya /ilâhî yüce görevlilere yanaşıp onları dinleyemez ve belirlenmiş olan düzene bir zarar da veremezler...

Mülk-5. And olsun ki! Biz dünyaya en yakın göğü yıldızlarla süsle­dik ve o yıldızların ışıklarını da insanlarla olan iletişimimizi duymak için yeltenen şeytanları kovucu olarak düzenledik.  Israr edenleri kovmak üzere de silah olarak alevli ateş azabını hazırladık.

Ayetlerde ismi geçen Biz ifadesi, Meleil A’la denilen ilâhî görevlilerdir. Kur’an’ı zaman zaman Hz. Muhammed’e hatırlatan da bu ekipten olan Cebrail’dir.

* Kur’an, hem Dünya’da eğitimde olan Ruh’lara /İns’lere, hem de bize görünmez olup nerede yaşamakta oldukları bilinmeyen Cin âlemlerine de indirilmiştir.

Sad-87. "Bu anlattıklarımı içeren Kur'an, sadece sizlere de­ğil, tüm İns ve Cin alemlerine bir çağrıdır”.

* Kur'an kendini, önceki peygamberlerden farklı olmak üzere, Hz. Muhammed'e verilen tek mucize olarak tanımlamaktadır.

Ankebud-51. Bu kitabı Senin aracılığınla indirmiş olmamız ve kendilerine tebliğ etmen bir mucize olarak onlara yetmez mi? Çünkü Kur’an’ı indirmemiz, inanan bir toplum için bir rahmet /özel bir ayrıcalıktır ve içinde O'nu okuyup, anlayıp, akıllarını kullanarak düşünenler için doğru yola yönelmelerinde yararlanacakları muhkem /tartışılmaz ve değişmez birer hüküm halinde uyarılar bulunmaktadır.  

*Kur'an, uyarıcı ve yol gösterici özelliği ile sorumlu olacağımız ilâhî ders kitabı ve dolayısıyla da İslâm dininin son Anayasasıdır.

Zuhruf-44. Ya Muhammed! Şunu da bilesin ki bu Kur'an, Sana ve toplumuna anlayıp düşünecekleri bir uyarıcıdır /bir zikirdir ve hepiniz O’ndan sorumlu tutulacaksınız. Hesap günü de onun muhkem /değişmez ana kurallarını uygulayıp uygulamayışınız yönünden değerlendirilip sorgulanacaksınız da.

* Kur’an, kul hadisi /sözü değil, çelişkisiz olmak üzere Allah'ın tek sözüdür /güvenilir tek hadisidir.

Mürselad-50. Peki, şirk-ortak koşan bu insanlar, ark bu Hadis'ten /Kur'an'dan başka neye inanacaklar ki?

A'raf-185. Onlar ayrıca göklerin ve yerin mükemmel işleyiş düzenine ve Allah'ın yarat­tığı şeylerin mükemmelliğine de bakıp düşünsünler. Yaşamlarının son anlarının yaklaşmakta olabileceğini de hiç akıllarına getirmezler mi? Bunlar Kur'an'dan başka hangi hadise /söze inanıyorlar?

Yusuf-111. And olsun ki, daha önceki elçilerin ve halkların hikâyelerinde /kıssalarında, ilim sahipleri için ders alınacak pek çok ibretler vardır. Bu Kur'an, uydurma ve iftira dolu ve boş bir hadis /söz değildir. Aksine bu hadis /Kur'an, kendisinden önce gelen kitapları onayl­ayıp düzelten, her şeyin ayrıntılı açıklaması ve inananlar için de bir yol gösterici ve Rahmettir.

Casiye-6. Ya Muhammed! İşte yarattıklarımızı araştırıp bulmalarını ve anlayıp düşünüp yararlanmalarını istediğimiz bu gizli bilgiler ve Kur’an ile bildirdiğimiz gerçekler, Sana haber olarak bildirdiğimiz Allah'ın varlığının da gerçek delilleridir /ayetleridir /kanıtlarıdır. Buna rağmen insanlar hala Allah'tan gelen sözler ve ayetlerinden sonra başka hadise /söze inanıyorlar ve güvenip değer veriyorlar. Yazık doğrusu!

Nisa-87. Ve şunu da iyice bilin ki, O öyle bir Allah ki, O'ndan başka ilah yoktur. Gerçekleşmesinde asla kuşku olmayan kıyamet gününde de sizleri huzurunda hesaba çekmek üzere bir araya toplaya­cak olandır. Zaten kıyamet günü için Allah'tan başka doğru sözü /hadisi kim söyleyebilir ki?

*İki türlü kural bildiren bir kitaptır (Dualite prensibi gereği)

Al-i İmran-7. Ey Peygamber! Allah’ın indirmiş olduğu bu kitabın bazı ayetleri muhkem özellikli, herkes tarafından açık seçik kolaylıkla anlaşılan ve kitabın anaları /temeli /ana iskeleti ve hedef hükümlerdir /ana kurallardır. Geri kalanlar ise müteşabih /çok anlamlı /değişken /benzeşik mesajlardır.

*Muhkem mesajları ile Dinin Anayasa kitabıdır

*Müteşabih /değişken mesajları ile dinamik özellikli bir kitaptır

*Dinsel söylemlerin tek filtresidir

  1. Ey insanlar! Rabbinizden size indirilen bu Kur'an'ın bildirdiklerine uyun. O'nu bırakıp da evliya /veli diyerek kutsallık payesi verdiklerinizin ­Kur’an’a uymayan sözlerinin peşinden gitmeyin.

*Din kuralı koyucu tek kitaptır

Enbiya-45. Ya Muhammed! İnsanlara "Ben sizi, sadece Allah'ın vahiy yoluyla /Kur’an ile Bana bildirdikleri ile uyarıyorum ve doğru yola davet ediyorum" diyerek açıklamada bulun.

* Kur'an, aynı zamanda muhkem /değişmez ana kuralları ile uymamız istenen yaşam kurallarını bildiren ve şüphe götürmez Sünnetullah'tır.

İsra-77. Gerçi Senden önce gönderdiğimiz tüm resuller için öngördüğümüz s­ünnet /uygulama prensiplerimiz gereği, olayların seyri peygamberlerin hep böyle göç etmeleri şeklinde olmuştur. Bizim sünnetimizde /sistemimizde /uygulamalarımızda herhangi bir tutarsızlık göremezsin ve işte Sen de onlar gibi göç ettirildin.

*Kur'an, Hz. Muhammed’in son Peygamber oluşu gibi, indirilen son vahiy kitabıdır da.

Ahzab-40. Muhammed, sizin erkeklerinizden hbirisinin öz babası değildir. O, Allah'ın elçisidir /resulüdür ve nebi olanların sonuncusudur ve şunu iyice bilin ki Allah, her şeyi de en iyi bilendir.

* Kur’an, yazılı hazır bir kitap halinde indirilmemiştir.

En’am-7. Ey Peygamber! Sana kâğıt üzerine yazılı bir kitap indirseydik ve bu kitabı okumak üzere ellerine alsalardı bile, şirk-ortak koşup bildirilenleri inkâr ederek küfre sapmış olanlar yine de "Bu apaçık bir büyü /bir sihir kitabıdır" diyecekler ve reddedeceklerdi.

* Kur'an, anlaşılsın diye parça parça ve 23 yılda indirilen bir kitaptır.

Taha-114. Ya Muhamm­ed! Her şeyin gerçek sahibi ve üstünü olan Allah'ın izni ile Sana peyderpey /parça parça yapılmakta olan Kur’an vahyi tamamen bitirilmeden ve bildirilenler hakkındaki kesin görüşünü oluşturmadan önce, sakın çok acele edip her şeyi biliyorum deme ve daima "Rabbim, bilgimi arttır" diyerek dua et.

Konuya inşallah sonraki yazımda devam edeceğim. Huzurla kalın.

NOT- Bireysel katkılarımız, Vakfın Banka hesabına doğrudan yapılan bağışlar ve NÖVAK Vakfımızın aşağıdaki kitaplarının gelirleri ile Eskişehir Tıp Öğrencilerine burs veriyoruz. Özel günlerinizde kitaplardan alır veya hediye ederseniz bize destek olur ve öğrenci sayımız inşallah artar: "DİN VE BEYİN", "SON DAVET KUR'AN", "KUR’AN KADINI KORUYOR", "OKU! Konularına göre Kur'an ayetleri", “TEVRAT VE İNCİL’DE ÖNCEKİ İSLAM”, “KUR’AN VE SON İSLAM”, “ALLAH İLE ANLAŞMAMIZ VAR”, “ALLAH’TAN ALACAKLI OL”, “ÖZDE DİNDAR, SÖZDE DİNDAR”, “ALLAH KİMİ SEVER, KİMİ SEVMEZ” ve “KÜTUB-İ SİTTE’DEKİ HADİS VE SÜNNET GERÇEĞİ”

 

 

 Bu içeriğe emoji ile tepki ver