Zanka

Prof. Dr. Gazi Özdemir


Prof. Dr. Gazi Özdemir

Asırlardır Kur'an ile ilgili açıklamaları hep başkalarının "Şöyle bir kitaptır, şu özellikleri vardır" şeklindeki söylediklerinden öğrenmeye çalışmışızdır. Ben bu sohbetimde, Kur’an hakkında insanların değil de Kur'an'ın kendisi için bildirdiklerine değineceğim.

* Kur'an'ın aslı, Levh-i Mahfuz diye tanımlanan ilâhî ana kitaptadır

Abese-13. O’nun (Kur'an'ın) kaynağı /orijinal hali, katımızdaki sayfalarda /kitapta bulunmaktadır. 14. Tertemiz ve hiçbir olumsuzluk karışmamış /Mutahhar haliyle.

Buruc-22. O’nun aslı, katımızda, güvenilir Melek elçilerin elleriyle yazdıkları, tertemiz sayfalarda yani, korunmuş levhada /Levh-i Mahfuz’da bulunmaktadır.

Zuhruf-4. Gerçek şu ki, bu Kur'an'ın içeriği, yanımız­da bulunan yüce /Aliyy ve her şeyi içeren ana kitaptandır /Levh-i Mahfuz'dandır.

* Kur’an önceki vahiy kitaplarını doğrulayan bir kitaptır

Ahkaf-12. Halbuki biz Kur'an'dan önce de Musa'ya, Kitabı /Tevrat'ı bir yol gösterici ve bir rahmet olarak indirmiştik. Bu Kur'an'ı da öncekileri tasdik edici /Musaddık olarak ve anlaşılıp kabul edilsin diye apaçık ve kolay /arabiyyen bir kitap olarak indirdik ki, iman etmeyerek ve şirke saparak zulme düşenleri uyarsın ve güzel davrananları /Muhsin olanları da huzura kavuştursun /Büşra diye.

Şuara-196. Gerçek şu ki, sana indirdiğimiz Kur’an’daki bu bilgiler (muhkem – değişmez ana bilgiler) Senden önceki elçilerin kitaplarında da vardı ve o elçilerin kalbine de vahyi kendi ana dilleriyle indirmiştik.

Bu duruma göre Levh-i Mahfuz, peygamberlere indirilen sahifeler de dahil, bütün vahiy kitaplarındaki muhkem /değişmez ana kuralları bölümler halinde içeren ana kitap olmaktadır. Bu kitabın son bölümü de Kur'an'dır diye düşünüyorum.

* Son Peygamber olan Hz. Muhammed'e Ramazan ayında ve Kadir gecesi indirilmeye başlanan kitaptır

Kadr-1. Biz Kur’an’ı Kadir gecesinde /değerlendirme yapmayı uygun gördüğümüz bir gecede indirdik.

Bakara-185. Ramazan ayı, insanları doğruya yönlendirici /Hüda edici /hidayete erdirici, doğruyu yanlıştan ayırmanın apaçık ve muhkem /değişmez ana kurallarını içeren Kur'an'ın /Furkan'ın indirilmeye başlandığı aydır.

* Kur'an, doğruya yönlendirici yaşam kılavuzu olmasıyla bir Ramazan kitabı değil, yaşam boyu her durum ve vakitte okunacak bir kitaptır. Böylece de süslü bohçalara konup rafa kaldırılacak veya duvara asılacak bir süs kitabı değildir.

Nisa-103. Böylece seferde salâtı /sosyal yardımlaşma toplantısını ve Kur’an’ın yeni indirilen ayetlerini öğrenmeyi tamamladıktan sonra, Allah’ın bu bildirdiği mesajlarından öğrendiklerinizi artık tek başına ve ister ayakta ister yan yatarak, isterseniz oturarak tekrarlayıp iyice pekiştirin, üzerinde düşünün ve böylece de her an Allah’ı anmış olun.   

* Kur'an indirilirken Cin'lerin hastalanmış isyankârları olan şeytanların engellemeleri ve eklemelerinden korunmuştur.

Hicr-9. Şüpheniz de olmasın ki, zikri /Kur'an'ı Biz, evet Biz indirdik ve onu ko­rumakta olan da elbette yine Biz'leriz.

Saffat-8. Bu yüzden şeytanlar ne kadar uğraşsalar da Kur’an’ı bildiren Mele-il A'la'ya /ilâhî yüce görevlilere yanaşıp onları dinleyemez ve belirlenmiş olan düzene bir zarar da veremezler...

Mülk-5. And olsun ki! Biz dünyaya en yakın göğü yıldızlarla süsle­dik ve o yıldızların ışıklarını da insanlarla olan iletişimimizi duymak için yeltenen şeytanları kovucu olarak düzenledik.  Israr edenleri kovmak üzere de silah olarak alevli ateş azabını hazırladık.

Ayetlerde ismi geçen Biz ifadesi, Meleil A’la denilen ilâhî görevlilerdir. Kur’an’ı zaman zaman Hz. Muhammed’e hatırlatan da bu ekipten olan Cebrail’dir.

* Kur’an, hem Dünya’da eğitimde olan Ruh’lara /İns’lere, hem de bize görünmez olup nerede yaşamakta oldukları bilinmeyen Cin âlemlerine de indirilmiştir.

Sad-87. "Bu anlattıklarımı içeren Kur'an, sadece sizlere de­ğil, tüm İns ve Cin alemlerine bir çağrıdır”.

* Kur'an kendini, önceki peygamberlerden farklı olmak üzere, Hz. Muhammed'e verilen tek mucize olarak tanımlamaktadır.

Ankebud-51. Bu kitabı Senin aracılığınla indirmiş olmamız ve kendilerine tebliğ etmen bir mucize olarak onlara yetmez mi? Çünkü Kur’an’ı indirmemiz, inanan bir toplum için bir rahmet /özel bir ayrıcalıktır ve içinde O'nu okuyup, anlayıp, akıllarını kullanarak düşünenler için doğru yola yönelmelerinde yararlanacakları muhkem /tartışılmaz ve değişmez birer hüküm halinde uyarılar bulunmaktadır.  

*Kur'an, uyarıcı ve yol gösterici özelliği ile sorumlu olacağımız ilâhî ders kitabı ve Dinin Muhkem /değişmez ana kurallarını içeren Anayasasıdır.

Zuhruf-44. Ya Muhammed! Şunu da bilesin ki bu Kur'an, Sana ve toplumuna anlayıp düşünecekleri bir uyarıcıdır /bir zikirdir ve hepiniz O’ndan sorumlu tutulacaksınız. Hesap günü de onun muhkem /değişmez ana kurallarını uygulayıp uygulamayışınız yönünden değerlendirilip sorgulanacaksınız da.

* Kur’an, kul hadisi /sözü değil, çelişkisiz olmak üzere Allah'ın tek sözüdür /güvenilir tek hadisidir.

Mürselad-50. Peki, şirk-ortak koşan bu insanlar, ark bu Hadis'ten /Kur'an'dan başka neye inanacaklar ki?

A'raf-185. Onlar ayrıca göklerin ve yerin mükemmel işleyiş düzenine ve Allah'ın yarat­tığı şeylerin mükemmelliğine de bakıp düşünsünler. Yaşamlarının son anlarının yaklaşmakta olabileceğini de hiç akıllarına getirmezler mi? Bunlar Kur'an'dan başka hangi hadise /söze inanıyorlar?

Yusuf-111. And olsun ki, daha önceki elçilerin ve halkların hikâyelerinde /kıssalarında, ilim sahipleri için ders alınacak pek çok ibretler vardır. Bu Kur'an, uydurma ve iftira dolu ve boş bir hadis /söz değildir. Aksine bu hadis /Kur'an, kendisinden önce gelen kitapları onayl­ayıp düzelten, her şeyin ayrıntılı açıklaması ve inananlar için de bir yol gösterici ve Rahmettir.

Casiye-6. Ya Muhammed! İşte yarattıklarımızı araştırıp bulmalarını ve anlayıp düşünüp yararlanmalarını istediğimiz bu gizli bilgiler ve Kur’an ile bildirdiğimiz gerçekler, Sana haber olarak bildirdiğimiz Allah'ın varlığının da gerçek delilleridir /ayetleridir /kanıtlarıdır. Buna rağmen insanlar hala Allah'tan gelen sözler ve ayetlerinden sonra başka hadise /söze inanıyorlar ve güvenip değer veriyorlar. Yazık doğrusu!

Nisa-87. Ve şunu da iyice bilin ki, O öyle bir Allah ki, O'ndan başka ilah yoktur. Gerçekleşmesinde asla kuşku olmayan kıyamet gününde de sizleri huzurunda hesaba çekmek üzere bir araya toplaya­cak olandır. Zaten kıyamet günü için Allah'tan başka doğru sözü /hadisi kim söyleyebilir ki?

*İki türlü kural bildiren bir kitaptır (Dualite prensibi gereği)

Al-i İmran-7. Ey Peygamber! Allah’ın indirmiş olduğu bu kitabın bazı ayetleri muhkem özellikli, herkes tarafından açık seçik kolaylıkla anlaşılan ve kitabın anaları /temeli /ana iskeleti ve hedef hükümlerdir /ana kurallardır. Geri kalanlar ise müteşabih /çok anlamlı /değişken /benzeşik mesajlardır.

*Muhkem mesajları ile Dinin Anayasa kitabıdır

*Müteşabih /değişken mesajları ile çok seçeneğe açık dinamik özellikli bir kitaptır

*Dinsel söylemlerin tek filtresidir

  1. Ey insanlar! Rabbinizden size indirilen bu Kur'an'ın bildirdiklerine uyun. O'nu bırakıp da evliya /veli diyerek kutsallık payesi verdiklerinizin ­Kur’an’a uymayan sözlerinin peşinden gitmeyin.

*Din kuralı koyucu tek kitaptır

Enbiya-45. Ya Muhammed! İnsanlara "Ben sizi, sadece Allah'ın vahiy yoluyla /Kur’an ile Bana bildirdikleri ile uyarıyorum ve doğru yola davet ediyorum" diyerek açıklamada bulun.

* Kur'an, aynı zamanda muhkem /değişmez ana kuralları ile uymamız istenen yaşam kurallarını bildiren ve şüphe götürmez Sünnetullah'tır.

İsra-77. Gerçi Senden önce gönderdiğimiz tüm resuller için öngördüğümüz s­ünnet /uygulama prensiplerimiz gereği, olayların seyri peygamberlerin hep böyle göç etmeleri şeklinde olmuştur. Bizim sünnetimizde /sistemimizde /uygulamalarımızda herhangi bir tutarsızlık göremezsin ve işte Sen de onlar gibi göç ettirildin.

*Kur'an, Hz. Muhammed’in son Peygamber oluşu gibi, indirilen son vahiy kitabıdır da.

Ahzab-40. Muhammed, sizin erkeklerinizden hbirisinin öz babası değildir. O, Allah'ın elçisidir /resulüdür ve nebi olanların sonuncusudur ve şunu iyice bilin ki Allah, her şeyi de en iyi bilendir.

* Kur’an, yazılı hazır bir kitap halinde indirilmemiştir.

En’am-7. Ey Peygamber! Sana kâğıt üzerine yazılı bir kitap indirseydik ve bu kitabı okumak üzere ellerine alsalardı bile, şirk-ortak koşup bildirilenleri inkâr ederek küfre sapmış olanlar yine de "Bu apaçık bir büyü /bir sihir kitabıdır" diyecekler ve reddedeceklerdi.

* Kur'an, anlaşılsın diye parça parça ve 23 yılda indirilen bir kitaptır.

Taha-114. Ya Muhamm­ed! Her şeyin gerçek sahibi ve üstünü olan Allah'ın izni ile Sana peyderpey /parça parça yapılmakta olan Kur’an vahyi tamamen bitirilmeden ve bildirilenler hakkındaki kesin görüşünü oluşturmadan önce, sakın çok acele edip her şeyi biliyorum deme ve daima "Rabbim, bilgimi arttır" diyerek dua et.

* Kur'an, bütün insanlığa ve Allah'ın tek dini olan İslâm'a son davettir.

Sad-67. Yine onlara "İşte bu Kur 'an, çok önemli ve büyük bir çağrıdır /Allah’ın tek dini olan İslam dinine davettir. 68. Ama siz O’ndan uzak duruyorsunuz.

İbrahim-52. Ey insanlar! Şunu iyice bilin ki, bu Kur'an, onunla uyarılsınlar, Allah'ın yalnız tek bir ilah olduğunu bilsinler, aklı olanlar iyice düşünüp öğüt alsınlar diye, tüm insanlığa son bir davettir.

* Kur'an, meslek kitabı değildir ve tüm insanlar anlasınlar diye kolaylaştırılmış olarak indirilmiş bir kitaptır.

Müddessir-6. Ya Muhammed! Bu arada yapacağın hizmetleri sakın kendine kazanç aracı kılma /meslek olarak yapma, 7. Ve yalnız Rabbin adına çaba göster, sabırlı /tahammüllü de ol.

Kamer-17. Gerçek şu ki, Biz, Kur'an'ı bir Zikir olarak insanlar anlayıp düşünsünler ve öğüt alsınlar diye kolaylaştırdık, o halde Onu anlayıp, düşünüp benimseyecek yok mu?

Sad-86. Ya Muhammed! İnsanlara de ki;Ey şirk koşanlar! İşte Kur’an’dan Bana bilgi olarak vahyedilenler böyle. Size haber verdiğim bu bilgilere karşılık olarak, sizden bir ücret istemiyorum. Ben bun­ların dışında kendiliğimden de hiçbir şey söyleyemem /başka bir mükellefiyetim /yetkim de yok".

* Hz. Muhammed nasıl Kur'an'ı insanlardan herhangi bir ücret istemeksizin tebliğ etmişse, O'ndan sonra gelen ve yine O'nun izinde olarak Kur'an'ı tebliğ edenler ve bundan sonra edecek olanlar da peygamberin ve Kur’an’ın mirasçıları olarak tanımlanmışlardır. İşte Kur’an, bunların da Kur’an tebliğlerini ücretsiz yapmalarını bildiren bir kitaptır.

Fatır-32. Ya Muhammed! Senden sonra da Kur'an'ı, kullarımızdan seçtiğimiz bazı kimselere miras bırakmışızdır. Fakat Kur’an’daki buyruklarımızı bilmelerine rağmen, kimi yanlış yola sapıp kendi nefslerine zulmedecekler, kimi orta yolu tutacak, kimi de Allah'ın izniyle en iyisini yapmada örnek olacaklardır. İşte Allah’ın en büyük lütfü bunlara olacaktır.

Kur’an mirasçısı olarak seçilenlerin Hz. Muhammed ve Kur’an’a iman eden toplum olduğuna Bakara-47 ve Hac-78’nci ayetlerde değinilmiştir.

* Kur’an, her topluma ancak anlayacağı bir dille verilmesini isteyen bir kitaptır

Fussilet-44. Eğer Biz Kur'an'ı anlayamayacağınız ana dilinizden başka bir dilde ve zor anlaşılır bir şekilde indirseydik, şirk koşan ve riyakâr olanlar diyeceklerdi ki "Onun ayetleri anlayacağımız bir dilde ve kolayca anlaşılır açık /arabiyyen bir şekilde olmalı değil miydi? İnsana hiç anlayamayacağı ve yabancısı olduğu dilde bir kitap olur mu?". Ya Mu­hammed! İster ana dilde veya başka herhangi bir dilde olsun, "O Kur'an, içten iman etmiş olanlar için, anlayıp düşündüklerinde doğruya erdirici bir reh­ber ve doğruya /hidayete ulaştırıcı bir şifadır. İman etmemiş olanlara gelince, ana dilleri ile ve açık, kolay olarak işitip anladıkları halde onların kulaklarında bir ağırlık varmış gibi anlamazlar ve ana dilleri ile olmasına rağmen, sanki uzak bir yerden bağırılıyor da ne söylendiğini anlamıyorlarmış gibidirler.

Dolayısıyla, Kur’an ve Hz. Muhammed'in izinde ve mirasçısı olan bizlerin de her inançlı topluma Kur'an’ı, o toplum kolayca okuyup anlasın diye ana dillerine tercüme edilmiş olarak sunmamız gerekmektedir.

* Kendisini anlamak ve uygulamanın, Dünya servetlerinin hepsinden çok daha hayırlı olduğu kitaptır

Yunus-58. Ey Peygamber! Sen de insanlara şunu söyle; "Kur'an, Allah'ın insanlara bir lütfü ve rahmetidir. Bu nedenle O'nu anlayarak, düşüne düşüne öğrenin ve bildirdiği muhkem /değişmez ana hükümlere uygun ameller gerçekleştirmek demek olan doğru yolu bulup sevinin. Bilin ki, O’nu kabul edip mesajlarını benimsemek ve onlara uygun yaşamak, Dünyada biriktirdikleri­nizin hepsinden çok daha hayırlıdır".

* Kur'an, her biri çift katmanlı yedi anlamlı olması nedeniyle, her okuyanın kapasitesi oranında yararlanacağı bir kitaptır

Hicr-87. And olsun, Biz Sana kendi içinde de ikili /çifter katman halinde yediliyi /yedi özellikli olan Kur'an'ı verdik.

Kur'an'ın yanında Hz. Muhammed'e verildiği belirtilen özelliğin, Kur'an'ı anlamlandırma yeteneği olduğunu düşünüyorum. Çünkü, sonra gelen Hicr-88’nci ayette, Hz. Muhammed'e, sadece O'na verilmiş olan bu özel yeteneğe sevinmesi ve dünya nimetlerine imrenmemesi ikazı yapılmaktadır. Buna paralel olmak üzere Hz. Muhammed'e verilen "Kevser" in de bu yetenek olduğunu düşünüyorum.

*Anlayarak okunması ile  ancak Allah’ın rahmetini sağlayan bir kitaptır

A’raf-204. Bu nedenle, Kur’an okunduğu ve anlatıldığı zaman, ciddîyetle dinleyin, anlayıp öğrenmeye çalışın ki, Allah’ın rahmeti size ulaşsın ve yaşamınızı, bildirilen muhkem kurallara göre ve merhametli olacak şekilde düzenleyebilesiniz.

* Kur’an sıkıntı için değil, huzur ve rahatlık, kolaylık sağlasın diye indirilen bir kitaptır.

Taha-2. Ya Muhammed! Biz Kur'an'ı, sana sıkıntı çekesin, huzursuz olasın, ya da sıkıntı veresin diye de göndermedik.

* Tek Doğru yolu gösterici /tek Hüden /tek Mehdi olan kitaptır

Nahl-102. Sana bu şekilde itiraz edenlere, "Onu Ben uy­durmadım, iman etmiş olanların inançlarını sağlamlaştırsın ve Allah’a teslim olmuşlara /Müslümanla­ra, doğru yolu gösterici /Hüden /Mehdi ve müjdeci olsun /yaşamlarını kolaylaştırsın diye Ruh-ul Kudüs /Allah’ın temiz bilgileri /Kur'an, Bana vahyedilerek Rabbinden indirilmiştir" diyerek açıklamada bulun.

* İlâhî bir kitap olduğuna Allah ve Meleklerin şahit olduğu bir kitaptır

Nisa-166. Ve Allah, Sana indirilenin /Kur'an'ın kendi bilgisi ve ilmi çerçevesinde indirildiğini, ilâhî kaynaklı olduğunu ve gerçek olduğunu zaten verdiği bilgiler ve yaratmış oldukları ile tasdik etmekte /onaylamakta ve desteklemektedir. Melekler de yaptıkları ile bu gerçekliğini desteklemektedirler. İşin gerçeği şu ki, onaylayıp destekleyen olarak Allah zaten yeter.

* Açık anlaşılır ve kolaylaştırılmış bir kitaptır

Kamer-17. Gerçek şu ki, Biz, Kur'an'ı bir Zikir olarak insanlar anlayıp düşünsünler ve öğüt alsınlar diye kolaylaştırdık, o halde Onu anlayıp, düşünüp benimseyecek /müddekkir yok mu?

*Anlayan gönüllere rahatlık /şifa verici bir kitaptır

Yunus-57. Ey insanlar! Rabbinizden size bir yol gösterici /öğüt verici /Mev'ıza, bilinçleri şirk pis­liğinden temizleyen bir ilaç /gönülleri rahatlatan bir şifa, mümin olanlara bir kılavuz /hüden ve bir rahmet olarak Kur'an gelmiş bulunuyor.

* Kur’an, Öğrenci Ruh’lar ve Cinler tarafından iman edilen bir kitaptır

Ahkaf-29. Ya Muhammed! Cinlerden bir grubu, Kur'an'ı dinlemele­ri için sana yönlendirmiştik. Sen Kur'an okumaya başlayınca birbirlerine, "Susun, dinleyin" de­yip Seni dinlemeye başladılar. Kur'an'ın okunması bitirilince de, iman ettiler ve öğrendikleri gerçekleri tebliğ etmek üzere topluluklarına birer uya­rıcı olarak döndüler.

*Çelişki içermeyen tutarlı bir kitaptır

Nisa-82. Kuran'ı iyice anlayıp, bildirdikleri üzerinde düşünerek okusalar ya? O zaman, Kur’an’ın Allah'tan değil de Seni suçlamakta oldukları gibi, bir kişinin yazdığı bir kitap olduğu iddialarına yönelik kesinlikle birçok çelişki bulurlardı.

  • İçinde ne olduğunu bilmeden taşıyanı eşeğe benzeten bir kitaptır
  • Kendilerine Tevrat verilip de, onu anlayarak okumadığı için Allah’ın buyruklarını da yerine getirmeyen topluluğun örne­ği, yük olarak içinde ne olduğunu bilmediği kitaplar taşıyan eşeğin durumuna benzer.

*Bildirdiklerinden sorumlu olup, sorgulanacağımız tek kitaptır

Zuhruf-44. Şunu da bilesin ki bu Kur'an, Sana ve toplumuna anlayıp düşünecekleri bir uyarıcıdır /bir zikirdir ve hepiniz O’ndan sorumlu tutulacaksınız. Hesap günü de onun muhkem mesajlarını uygulayıp uygulamayışınız yönünden değerlendirilip sorgulanacaksınız.

*En doğru tefsirdir

Furkan-33. Böylece de şirk koşarak küfre sapmış olup Seni reddedenlerin sordukları her sorunun cevabını en doğru bir şekilde açıklayacak /en güzel tefsir edecek olan /Ahsene tefsira Kur’an’ı indirmiş oluyoruz.

*En güvenilir Hadistir /Allah’ın sözüdür /Kelamullahtır

Zumer-23. Rablerini sayanların derileri, en güzel /en güvenilir hadis olan kitabın /Ahsenel Hadis’in /Kur'an'ın sözlerini işitince ürperir. 

*Okunmasının 7 şartını kendisi koyan kitaptır

  1. Kur'an'ı, özellikle gece vaktinde veya dinlenmiş iken ve fırsat buldukça oku.

                                                                                               Müzzemmil-3-20

  1. Kur'an'a, aslan'dan korkup kaçışan eşekler /merkepler gibi günah işleyeceğim diye uzak durma ve korkmadan oku.                           Müddessir-50
  2. Kur'an'ı, herhangi bir nedenle kafan cünub /karışık değilken ve zihnin açık  iken oku.

                                                                                               Vakıa-79

  1. Kur'an'ı, ön yargısız, içten istekli ve iyi niyetli olarak oku.

                                                                                               Müddessir-55 ve Zumer-23

  1. Kur'an okumaya, "Rabbim, Kur'an'a çalışmaya başlayışım ve ayrılırkenki anlayışlarımı doğru ve tutarlı kıl. Katından beni güçlü kılacak bir destek ver" duasını okuyarak başla.                                            İsra-80
  2. Kur'an okumaya, “Allahım! Beni kovulmuş şeytandan koru-Euzubillahi Mineşşeytanırreciym” diyerek başla.                Nahl-98
  3.  Kur'an'ı, anlaya anlaya ve düşüne düşüne oku /iyice öğren. Anlamadığın kitabı taşıyan eşek durumunda olma.                                    Müzzemmil-4-20, Cumu'a-5

 

*Şeytanların müdahalesinden korunmuş kitaptır

Şuara-210. Ey insanlar! Şunu iyice bilin ki, Kur’an'ı şeytanlar indirmediler. 211. Şeytanların bunu yapacak ne becerileri, ne de güçleri var. 212. Ayrıca onların vahyi dinlemeleri de engellenmiştir.

*Yaşam kılavuzu olarak sarılınacak tek iptir

Al-I İmran-103. Birlik halinde Allah'ın ipine /tek ilâhlı İslâm dinine ve son kılavuz ders kitabı /davet kitabı olan Kur’an’a, dolayısıyla Allah’ın tek dini demek olan muhkem kurallara sımsıkı sarılın ve bu konuda anlaşmazlıklara saplanıp gruplara bölünmeyin.

*Ölülere değil, diriler anlasınlar diye indirilmiş bir kitaptır

Yasin-70. Ki Kur'an’ı, diri olup anlayacak akıl ve bilinçte olanları /yani hayy olanları uyarsın ve Allah’ı tek ilah kabul etmeyip şirk koşan ve bildirilen gerçekleri inkâr ederek küfre sapmış olanlar için söylediğimiz azap tehdidini de açık olarak anlatsın diye indirdik.

*Kur’an, kendini 66 isimle isimlendiren bir kitaptır

Bu isimlere ayrı bir sohbetimde inşallah değineceğim.

NOT- NÖVAK Vakfımızın kitaplarının gelirleri ile Eskişehir Tıp Öğrencilerine burs veriyoruz. Özel günlerinizde kitaplardan alır veya hediye ederseniz bize destek olur ve öğrenci sayımız artar: "DİN VE BEYİN", "SON DAVET KUR'AN", "KUR’AN KADINI KORUYOR", "OKU! Konularına göre Kur'an ayetleri", "KUR'AN'IN KULU KÖLESİ MEVLȂNA", “TEVRAT VE İNCİL’DE ÖNCEKİ İSLAM”, “KUR’AN VE SON İSLAM”, “ALLAH İLE ANLAŞMAMIZ VAR”, “ALLAH’TAN ALACAKLI OL”, “ÖZDE DİNDAR, SÖZDE DİNDAR” ve “ALLAH KİMİ SEVER, KİMİ SEVMEZ”Bu içeriğe emoji ile tepki ver
1