Zanka

Prof. Dr. Gazi Özdemir


Prof. Dr. Gazi Özdemir

* Kur'an, bütün insanlığa ve Allah'ın tek dini olan İslâm'a son davettir.

Sad-67. Yine onlara "İşte bu Kur 'an, çok önemli ve büyük bir çağrıdır /Allah’ın tek dini olan İslam dinine davettir. 68. Ama siz O’ndan uzak duruyorsunuz.

İbrahim-52. Ey insanlar! Şunu iyice bilin ki, bu Kur'an, onunla uyarılsınlar, Allah'ın yalnız tek bir ilah olduğunu bilsinler, aklı olanlar iyice düşünüp öğüt alsınlar diye, tüm insanlığa son bir davettir.

* Kur'an, meslek kitabı değildir ve tüm insanlar anlasınlar diye kolaylaştırılmış olarak indirilmiş bir kitaptır.

Müddessir-6. Ya Muhammed! Bu arada yapacağın hizmetleri sakın kendine kazanç aracı kılma /meslek olarak yapma, 7. Ve yalnız Rabbin adına çaba göster, sabırlı /tahammüllü de ol.

Kamer-17. Gerçek şu ki, Biz, Kur'an'ı bir Zikir olarak insanlar anlayıp düşünsünler ve öğüt alsınlar diye kolaylaştırdık, o halde Onu anlayıp, düşünüp benimseyecek yok mu?

Sad-86. Ya Muhammed! İnsanlara de ki;Ey şirk koşanlar! İşte Kur’an’dan Bana bilgi olarak vahyedilenler böyle. Size haber verdiğim bu bilgilere karşılık olarak, sizden bir ücret istemiyorum. Ben bun­ların dışında kendiliğimden de hiçbir şey söyleyemem /başka bir mükellefiyetim /yetkim de yok".

* Hz. Muhammed nasıl Kur'an'ı insanlardan herhangi bir ücret istemeksizin tebliğ etmişse, O'ndan sonra gelen ve yine O'nun izinde olarak Kur'an'ı tebliğ edenler ve bundan sonra edecek olanlar da peygamberin ve Kur’an’ın mirasçıları olarak tanımlanmışlardır. İşte Kur’an, bunların da Kur’an tebliğlerini ücretsiz yapmalarını bildiren bir kitaptır.

Fatır-32. Ya Muhammed! Senden sonra da Kur'an'ı, kullarımızdan seçtiğimiz bazı kimselere miras bırakmışızdır. Fakat Kur’an’daki buyruklarımızı bilmelerine rağmen, kimi yanlış yola sapıp kendi nefslerine zulmedecekler, kimi orta yolu tutacak, kimi de Allah'ın izniyle en iyisini yapmada örnek olacaklardır. İşte Allah’ın en büyük lütfü bunlara olacaktır.

Kur’an mirasçısı olarak seçilenlerin Hz. Muhammed ve Kur’an’a iman eden toplum olduğuna Bakara-47 ve Hac-78’nci ayetlerde değinilmiştir.

* Kur’an, her topluma ancak anlayacağı bir dille verilmesini isteyen bir kitaptır

Fussilet-44. Eğer Biz Kur'an'ı anlayamayacağınız ana dilinizden başka bir dilde ve zor anlaşılır bir şekilde indirseydik, şirk koşan ve riyakâr olanlar diyeceklerdi ki "Onun ayetleri anlayacağımız bir dilde ve kolayca anlaşılır açık /arabiyyen bir şekilde olmalı değil miydi? İnsana hiç anlayamayacağı ve yabancısı olduğu dilde bir kitap olur mu?". Ya Mu­hammed! İster ana dilde veya başka herhangi bir dilde olsun, "O Kur'an, içten iman etmiş olanlar için, anlayıp düşündüklerinde doğruya erdirici bir reh­ber ve doğruya /hidayete ulaştırıcı bir şifadır. İman etmemiş olanlara gelince, ana dilleri ile ve açık, kolay olarak işitip anladıkları halde onların kulaklarında bir ağırlık varmış gibi anlamazlar ve ana dilleri ile olmasına rağmen, sanki uzak bir yerden bağırılıyor da ne söylendiğini anlamıyorlarmış gibidirler.

Dolayısıyla, Kur’an ve Hz. Muhammed'in izinde ve mirasçısı olan bizlerin de her inançlı topluma Kur'an’ı, o toplum kolayca okuyup anlasın diye ana dillerine tercüme edilmiş olarak sunmamız gerekmektedir.

* Kendisini anlamak ve uygulamanın, Dünya servetlerinin hepsinden çok daha hayırlı olduğu kitaptır

Yunus-58. Ey Peygamber! Sen de insanlara şunu söyle; "Kur'an, Allah'ın insanlara bir lütfü ve rahmetidir. Bu nedenle O'nu anlayarak, düşüne düşüne öğrenin ve bildirdiği muhkem /değişmez ana hükümlere uygun ameller gerçekleştirmek demek olan doğru yolu bulup sevinin. Bilin ki, O’nu kabul edip mesajlarını benimsemek ve onlara uygun yaşamak, Dünyada biriktirdikleri­nizin hepsinden çok daha hayırlıdır".

* Kur'an, her biri çift katmanlı yedi anlamlı olması nedeniyle, her okuyanın kapasitesi oranında yararlanacağı bir kitaptır

Hicr-87. And olsun, Biz Sana kendi içinde de ikili /çifter katman halinde yediliyi /yedi özellikli olan Kur'an'ı verdik.

Kur'an'ın yanında Hz. Muhammed'e verildiği belirtilen özelliğin, Kur'an'ı anlamlandırma yeteneği olduğunu düşünüyorum. Çünkü, sonra gelen Hicr-88’nci ayette, Hz. Muhammed'e, sadece O'na verilmiş olan bu özel yeteneğe sevinmesi ve dünya nimetlerine imrenmemesi ikazı yapılmaktadır. Buna paralel olmak üzere Hz. Muhammed'e verilen "Kevser" in de bu yetenek olduğunu düşünüyorum.

*Anlayarak okunması Allah’ın rahmetini sağlayan bir kitaptır

A’raf-204. Bu nedenle, Kur’an okunduğu ve anlatıldığı zaman, ciddîyetle dinleyin, anlayıp öğrenmeye çalışın ki, Allah’ın rahmeti size ulaşsın ve yaşamınızı, bildirilen muhkem kurallara göre ve merhametli olacak şekilde düzenleyebilesiniz.

* Kur’an sıkıntı için değil, huzur ve rahatlık, kolaylık sağlasın diye indirilen bir kitaptır.

Taha-2. Ya Muhammed! Biz Kur'an'ı, sana sıkıntı çekesin, huzursuz olasın, ya da sıkıntı veresin diye de göndermedik.

* Tek Doğru yolu gösterici /tek Hüden /tek Mehdi olan kitaptır

Nahl-102. Sana bu şekilde itiraz edenlere, "Onu Ben uy­durmadım, iman etmiş olanların inançlarını sağlamlaştırsın ve Allah’a teslim olmuşlara /Müslümanla­ra, doğru yolu gösterici /Hüden /Mehdi ve müjdeci olsun /yaşamlarını kolaylaştırsın diye Ruh-ul Kudüs /Allah’ın temiz bilgileri /Kur'an, Bana vahyedilerek Rabbinden indirilmiştir" diyerek açıklamada bulun.

* İlâhî bir kitap olduğuna Allah ve Meleklerin şahit olduğu bir kitaptır

Nisa-166. Ve Allah, Sana indirilenin /Kur'an'ın kendi bilgisi ve ilmi çerçevesinde indirildiğini, ilâhî kaynaklı olduğunu ve gerçek olduğunu zaten verdiği bilgiler ve yaratmış oldukları ile tasdik etmekte /onaylamakta ve desteklemektedir. Melekler de yaptıkları ile bu gerçekliğini desteklemektedirler. İşin gerçeği şu ki, onaylayıp destekleyen olarak Allah zaten yeter.

* Açık anlaşılır ve kolaylaştırılmış bir kitaptır

Kamer-17. Gerçek şu ki, Biz, Kur'an'ı bir Zikir olarak insanlar anlayıp düşünsünler ve öğüt alsınlar diye kolaylaştırdık, o halde Onu anlayıp, düşünüp benimseyecek /müddekkir yok mu?

*Anlayan gönüllere rahatlık /şifa verici bir kitaptır

Yunus-57. Ey insanlar! Rabbinizden size bir yol gösterici /öğüt verici /Mev'ıza, bilinçleri şirk pis­liğinden temizleyen bir ilaç /gönülleri rahatlatan bir şifa, mümin olanlara bir kılavuz /hüden ve bir rahmet olarak Kur'an gelmiş bulunuyor.

* Kur’an, Öğrenci Ruh’lar ve Cinler tarafından iman edilen bir kitaptır

Ahkaf-29. Ya Muhammed! Cinlerden bir grubu, Kur'an'ı dinlemele­ri için sana yönlendirmiştik. Sen Kur'an okumaya başlayınca birbirlerine, "Susun, dinleyin" de­yip Seni dinlemeye başladılar. Kur'an'ın okunması bitirilince de, iman ettiler ve öğrendikleri gerçekleri tebliğ etmek üzere topluluklarına birer uya­rıcı olarak döndüler.

*Çelişki içermeyen tutarlı bir kitaptır

Nisa-82. Kuran'ı iyice anlayıp, bildirdikleri üzerinde düşünerek okusalar ya? O zaman, Kur’an’ın Allah'tan değil de Seni suçlamakta oldukları gibi, bir kişinin yazdığı bir kitap olduğu iddialarına yönelik kesinlikle birçok çelişki bulurlardı.

*İçinde ne olduğunu bilmeden taşıyanı eşeğe benzeyen bir kitaptır

  • Kendilerine Tevrat verilip de, onu anlayarak okumadığı için Allah’ın buyruklarını da yerine getirmeyen topluluğun örne­ği, yük olarak içinde ne olduğunu bilmediği kitaplar taşıyan eşeğin durumuna benzer.

*Bildirdiklerinden sorumlu olup sorgulanacağımız tek kitaptır

Zuhruf-44. Şunu da bilesin ki bu Kur'an, Sana ve toplumuna anlayıp düşünecekleri bir uyarıcıdır /bir zikirdir ve hepiniz O’ndan sorumlu tutulacaksınız. Hesap günü de onun muhkem mesajlarını uygulayıp uygulamayışınız yönünden değerlendirilip sorgulanacaksınız.

*En doğru tefsirdir

Furkan-33. Böylece de şirk koşarak küfre sapmış olup Seni reddedenlerin sordukları her sorunun cevabını en doğru bir şekilde açıklayacak /en güzel tefsir edecek olan /Ahsene tefsira Kur’an’ı indirmiş oluyoruz.

*En güvenilir Hadistir /Allah’ın sözüdür /Kelamullahtır

Zumer-23. Rablerini sayanların derileri, en güzel /en güvenilir hadis olan kitabın /Ahsenel Hadis’in /Kur'an'ın sözlerini işitince ürperir. 

*Okunmasının 7 şartını kendisi koyan kitaptır

*Şeytanların müdahalesinden korunmuş kitaptır

Şuara-210. Ey insanlar! Şunu iyice bilin ki, Kur’an'ı şeytanlar indirmediler. 211. Şeytanların bunu yapacak ne becerileri, ne de güçleri var. 212. Ayrıca onların vahyi dinlemeleri de engellenmiştir.

*Yaşam kılavuzu olarak sarılınacak tek iptir

Al-I İmran-103. Birlik halinde Allah'ın ipine /tek ilâhlı İslâm dinine ve son kılavuz ders kitabı /davet kitabı olan Kur’an’a, dolayısıyla Allah’ın tek dini demek olan muhkem kurallara sımsıkı sarılın ve bu konuda anlaşmazlıklara saplanıp gruplara bölünmeyin.

*Ölülere değil, diriler anlasınlar diye indirilmiş bir kitaptır

Yasin-70. Ki Kur'an’ı, diri olup anlayacak akıl ve bilinçte olanları /yani hayy olanları uyarsın ve Allah’ı tek ilah kabul etmeyip şirk koşan ve bildirilen gerçekleri inkâr ederek küfre sapmış olanlar için söylediğimiz azap tehdidini de açık olarak anlatsın diye indirdik.

*Kur’an, kendini 66 isimle isimlendiren bir kitaptır

Bu yazımda sadece şu 2 ismine yer vereceğim:

Vakıa-77. Ey insanlar! İşte bu değerli yemine dayanarak diyoruz ki bu Kur'an, şerefli /faydalı ve cömert bir kitaptır /Kur'an-ı Kerimdir.

Zumer-23. Rablerini sayanların derileri, en güzel hadis /ahsenel hadis /söz olan kitabın /Kur'an'ın sözlerini işitince ürperir.  Kur'an, tutarlı, çelişkisiz ve evrensel olan muhkem hükümler ile her toplumun kendisine uygulayabileceği, çok anlamlı /zaman ve zemine göre farklı olabilen müteşabih /değişken araç mesajlar olmak üzere iki tip mesajlı /Mesani bir kitaptır…..

Diğer isimlere ayrı bir sohbetimde inşallah değineceğim.

NOT- Bireysel katkılarımız, Vakfın Banka hesabına doğrudan yapılan bağışlar ve NÖVAK Vakfımızın aşağıdaki kitaplarının gelirleri ile Eskişehir Tıp Öğrencilerine burs veriyoruz. Özel günlerinizde kitaplardan alır veya hediye ederseniz bize destek olur ve öğrenci sayımız inşallah artar: "DİN VE BEYİN", "SON DAVET KUR'AN", "KUR’AN KADINI KORUYOR", "OKU! Konularına göre Kur'an ayetleri", “TEVRAT VE İNCİL’DE ÖNCEKİ İSLAM”, “KUR’AN VE SON İSLAM”, “ALLAH İLE ANLAŞMAMIZ VAR”, “ALLAH’TAN ALACAKLI OL”, “ÖZDE DİNDAR, SÖZDE DİNDAR”, “ALLAH KİMİ SEVER, KİMİ SEVMEZ” ve “KÜTUB-İ SİTTE’DEKİ HADİS VE SÜNNET GERÇEĞİ”

 Bu içeriğe emoji ile tepki ver