Zanka

Prof. Dr. Gazi Özdemir


Prof. Dr. Gazi Özdemir

Salli ve Salavat kelimeleri Kur'an'da "Destek olmak, yardım etmek, yolunda olmak, destek ol, yardımcı ol, yolunda ol", Salla kelimesi ise “Destek oldu, yardım etti, yolunda oldu” anlamlarında kullanılmıştır.

    Salla kelimesinin çoğulu ise Sallu olmaktadır. Bu kelimeler, temel anlamları ile olmak üzere, farklı ayetlerde, farklı destek olan ve destek edilen şeklinde de kullanılmışlardır. Ayetlere bir bakalım.:

  • Yardım ve destek olan anlamında

'Alak-9. Ey peygamber! Bir zamanlar Senin gibi elçi olanı /peygamberi engelleyeni hatırlamaya çalış, 10.  Salla üzere olan /dini tebliğ eden ve yardım etmeye çalışan Allah'ın kulu o elçiyi bu yaptıklarından engellemeye çalışanı. 9. Eraeytelleziy yenha. 10. ’Abden iza salla.

  • Allah ve Meleklerden peygambere destek ve yardım edilmiştir.

Ahzab-56. Allah ve Melekleri, peygambere sallu ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de peygambere salluda bulunun / O’na destek olun, yardımcı olun /bildirdiklerini kabul edin ve yolunda olun.

Ahzab-56. İnnallahe ve melaiketehu yüsallune ‘alen nebiyyi* ya eyyühelleziyne amenu sallu ‘aleyhi ve sellimu tesliyma.

       Ayette imanlı olanların da Peygambere yardım etmeleri ve destek vermeleri, O’nun yolunda olmaları ve tebliğ ettiği gerçekleri kabul edip uygulamaları isteniliyor. Dolayısıyla ayetteki muhkem /değişmez ana kural, "sık sık siz de Hz. Muhammed gibi mücadelesinin, sabrının, Kur'an'ı ve dolayısıyla da İslam'ı, toplumuna kendi ana dilleri ile tebliğ etmesi ve anlatmasının yolunda olun, O’na destek olun ve O'nun bu özelliklerini örnek alın" olmaktadır.

       Her ismi geçince, kuru kuru “sallahu aleyhi ve sellem – O’nun üzerine sallu ve sellem etti” içi boş bir söylemi tekerleme şeklinde söylemek yerine, "Ben de O'nun gibi Dini öğrenme, ücretsiz yayma mücadelesi içinde olacağıma, Kur'an'ı anlayarak, düşüne düşüne ve öğrenerek okuyup dinleyeceğime söz veriyorum" demektir ve sözünde durmak üzere çaba içinde olmaktır. Bu düşünce yanında kuru ve içi boş olan tekerleme yerine “Aleyisselam ve Rahmetallah – asr - Ona olumluluklar ve Allah’ın Rahmeti olsun” şeklinde dua etmeyi öneriyorum. Böylece de olumlu bir amel gerçekleşmiş olacaktır.

       Bu önerime paralel Hz. Muhammed şu sözü söylemiştir "Allah, sözü amelsiz kabul etmez".

  • Allah ve Meleklerin iman edene destek olmaları

Ahzab-43. Ey iman edenler!....Çünkü O Allah ki, sizi daima desteklemekte /kollamakta /sallu etmekte ve Melekleri aracılığıyla sizi zulme düşmekten /yanlış yollara sapıp perişan oluştan /cahillikten aydınlığa /doğru yola çıkartmaktadır. Şunu bilin ki Allah ve Meleklerin, iman etmiş olanlara rahmeti /sevgi ile yaklaşımı oldukça bol olandır.

  • İmanlının peygambere destek olması

Tövbe-99. Tabi ki, onlar arasında, Allah'a ve ahiret gününe içtenlikle inananlar da vardır. Ve bunlar yaptıkları yardımları /infakları, Allah'a yaklaştıracak bir vesile ve elçiye destek /salavat olsun diye yaparlar. Gerçekten onlar, bu yardımla, Allah'a yaklaşma vesilesi olarak kabul etmektedirler. Şüphesiz Allah, onları rahmetine dahil edecektir. Çünkü Allah, bışlayan ve sevgisi ile merhameti oldukça bol olandır. 99. Ve minel a'rabi men yü'minü billahi vel yevmil ahıri ve yettehızü ma yünfiku kurubatin ‘ındallahi ve salavatir resuli* ela inneha kurbetün lehüm* se yüdhılühümüllahü fı rahmetihi* innallahe ğafurun rahıym.

  • Allah'tan güçlüğe sabırlıya destek olunması

Bakara-156. Çünkü böylelerinin başlarına bir felaket gel­diğinde de "Biz tek olan Allah'a içtenlikle iman ediyor ve istediği muhkem /değişmez ana hükümlere uymaya çalışıyoruz, çünkü O'na mutlaka döneceğiz" derler. 157. İşte böyleleri için, Rablerinden salavat /destek ve rahmet vardır. Ve onlar hidayete /Allah ile yapılan anlaşmaya sadık kalma, 5 gaybe iman etme ve muhkem /değişmez ana hükümlere uygun olumlu ameller gerçekleştirme olan hidayete /doğru yola ulaşacak olanlardır.

  • Peygamberden suçunu açıklayan imanlıya destek olunması  

Tövbe-103. Ey Peygamber! İçtenlikle suçlarını itiraf edenlerin mal­larından sadaka olarak dağıtmak üzere biraz al ki, böylece onlarla hem arınmış olsunlar ve hem de rızkları bereketlenmiş olsun. Sen de onları destekle /salli et /onlar için dua et. Kuşkusuz, Senin salât etmen /desteklemen /red etmemen ve onlar için dua etmen onlara huzur verecektir. Şunu iyice bil ki Allah, her şeyi işiten ve her şeyi en iyi bilendir /ilim sahibi olandır ve Senin duanı da işitecektir. 103. Huz min emvalihim sadakaten tütahhiruhüm ve tüzekkiyhim biha ve salli ‘aleyhim* inne salateke sekenün lehüm* vallahü semiun ‘aliym.

  •  İmansız olanın, peygambere destek olmaması

Kıyamet-31. Ancak artık iş işten geçmiş ve pişmanlık duymaya başlamıştır. Çünkü zamanında Allah’ın tekliğini red etmiş ve şirk koşup buyruklarını da inkâr ederek elçimize iman etmemiş ve desteklememiştir. 31.Fe la saddeka ve la salla.

  • Peygamber’in Allah’ın projesine destek istemesi

Kevser-2. Şimdi Sen, tüm bu verdiklerimize karşılık Allah’a yönelik salli faaliyetine (Allah’ın bildirdikleri yolunda olmana ve Allah’a ve yaratılanlara hizmet etme çabana) devam et ve kendini feda /kurban edercesine Rabbine ada /venhar /her şeyinle O’na yönelip Sen de O'nun şanını yücelt. 

Bu ayette “salli” kelimesi, Ahzab-56’ncı ayette olduğu gibi “Allah için mücadelene, O’nun muhkem /değişmez ana kuralları doğrultusunda çabana ve Allah ile yaptığın anlaşmaya sadakat olan Allah yolunda olmana, böylece de Allah’a ve yaratılanlara hizmet etme çabana devam et” anlamında değerlendirilmiştir.

Ahzab-56’ncı ayette Allah, Hz. Muhammed’e destek ve yardım /salli etmekte, Kevser-2.  ayette ise Peygamberimizin Allah’ın Meleklik eğitim projesine yardım /salli etmesi istenilmektedir.

Allah’ın ilâhî projesine destek ve yardım etmemiz yanında, Peygamberimize de “Aleyhisselam ve rahmet Allah = Allah’ın selamı ve Rahmet’i O’nun üzerine olsun = asr” şeklinde O‘na olan duamızı kabul etmesini ve bu yönde çaba içinde olmamızı nasip etmek üzere irademizi güçlendirmemize yardım etmesini diliyorum.  

Güzellikler daima sizlerle olsun inşallah..

NOT- NÖVAK Vakfımızın kitaplarının gelirleri ile Eskişehir Tıp Öğrencilerine burs veriyoruz. Özel günlerinizde kitaplardan alır veya hediye ederseniz bize destek olur ve öğrenci sayımız inşallah artar: "DİN VE BEYİN", "SON DAVET KUR'AN", "KUR’AN KADINI KORUYOR", "OKU! Konularına göre Kur'an ayetleri", "KUR'AN'IN KULU KÖLESİ MEVLȂNA", “TEVRAT VE İNCİL’DE ÖNCEKİ İSLAM”, “KUR’AN VE SON İSLAM”, “ALLAH İLE ANLAŞMAMIZ VAR”, “ALLAH’TAN ALACAKLI OL”, “ÖZDE DİNDAR, SÖZDE DİNDAR” ve “ALLAH KİMİ SEVER, KİMİ SEVMEZ”

 

 Bu içeriğe emoji ile tepki ver